Onze algemene voorwaarden

1 1 Definities 1.1 Bouwbedrijf Rijnbeek: gevestigd aan de Koningin Emmaweg 48, 3991 BL Houten, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: ieder natuurlijke of rechtspersoon met wie Bouwbedrijf Rijnbeek een overeenkomst tot het aannemen van werk sluit. Tevens iedere persoon met wie Bouwbedrijf Rijnbeek onderhandelt over deze totstandkoming daarvan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s) en rechtverkrijgende(n). In deze voorwaarden wordt om verwarring te voorkomen altijd gesproken van de Opdrachtgever, ook waar het een Koper van een product van Bouwbedrijf Rijnbeek betreft.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van koop en verkoop die tussen Bouwbedrijf Rijnbeek en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst, waaronder begrepen het in opdracht aannemen en het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Bouwbedrijf Rijnbeek en Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing en maken deel uit van alle offertes, alle opdrachten en op alle overeenkomsten van Bouwbedrijf Rijnbeek, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door Bouwbedrijf Rijnbeek schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Offertes
3.1 De door Bouwbedrijf Rijnbeek gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Bouwbedrijf Rijnbeek is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 2 weken wordt bevestigd.
3.2 Indien er sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk wordt in de schriftelijke offerte onder meer aangegeven: omschrijving en plaats van werkzaamheden volgens welke berekeningen, beschrijvingen het werk zal worden uitgevoerd termijn waarbinnen beoogd wordt het werk op te leveren de prijs van het in de offerte beschreven werk en, indien afgesproken, de termijnen waarin de aanneemsom betaald zal worden
3.3 Bouwbedrijf Rijnbeek kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 Indien door Bouwbedrijf Rijnbeek een offerte is gedaan voor de uitvoering van werk op regie basis, dan zullen de overeengekomen uurprijs maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd;het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q. gebruikte materialen.
3.6 Als basis voor deze facturatie zal dienen de door Bouwbedrijf Rijnbeek bijgehouden en door de Opdrachtgever voor akkoord getekende uren en materiaallijsten; deze zijn bindend en worden bij de facturen gevoegd.
3.7 Onder werken op regie basis komen zowel de voordelen, door een juiste beslissing c.q. uitvoering, evenals de nadelen, door een onjuiste beslissing c.q. uitvoering, geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Bouwbedrijf Rijnbeek zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Bouwbedrijf Rijnbeek, aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bouwbedrijf Rijnbeek worden verstrekt.
4.3 Bouwbedrijf Rijnbeek heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.4 Bouwbedrijf Rijnbeek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bouwbedrijf Rijnbeek is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.5 Opdrachtgever vrijwaart Bouwbedrijf Rijnbeek voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

5 Wijziging van de overeenkomst van aanneming van werk
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bouwbedrijf Rijnbeek zal de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6 Verplichtingen opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bouwbedrijf Rijnbeek tijdig kan beschikken over voor de opdracht benodigde gegevens en goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bouwbedrijf Rijnbeek toegang heeft tot de plaats van de aanneming van werk, voldoende gelegenheid voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.
6.3 Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat Bouwbedrijf Rijnbeek tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, perslucht, water en alle overige voor een in de offerte omschreven werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals andere aanwezige hulpmiddelen.
6.5 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Bouwbedrijf Rijnbeek over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

7 Prijzen, meer- en minderwerk
7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en inclusief omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Bouwbedrijf Rijnbeek zal op verzoek van de Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht het meerwerk te verrekenen. Het meerwerk wordt uitgevoerd, nadat de Opdrachtgever een ondertekende opdracht heeft gegeven aan Bouwbedrijf Rijnbeek.
7.3 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Bouwbedrijf Rijnbeek ten gevolge van de schorsing moet treffen, als meerwerk verrekend.
7.4 Indien de opdracht ten gevolge van aan Bouwbedrijf Rijnbeek niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Bouwbedrijf Rijnbeek het recht te vorderen dat de opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen de eventuele meer of minder kosten worden verrekend.
7.5 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Bouwbedrijf Rijnbeek heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten.
7.6 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Bouwbedrijf Rijnbeek gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
8.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
8.3 Bouwbedrijf Rijnbeek vraagt aan haar Opdrachtgever ter zekerheid van nakoming van de verbintenis 50% van het factuurbedrag 2 weken voor aanvang werkzaamheden te betalen.
8.4 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever tegen deze en andere werkzaamheden niet op.

|

9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Bouwbedrijf Rijnbeek blijft volledig eigenaar van de goederen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de Opdrachtgever aan al hetgeen hij krachtens overeenkomst verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10 Oplevering van het werk
10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is schriftelijk is goedgekeurd door middel van een opleverformulier, door de Opdrachtgever.
10.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
10.3 Nadat het werk is opgeleverd is Bouwbedrijf Rijnbeek, behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen aan het werk.

11 Aflevering en risico van producten
11.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen op het met de Opdrachtgever overeengekomen leveringsadres.
11.2 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
11.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

12 Onderzoek en klachten met betrekking tot geleverde producten
12.1 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

13 Garantie op te leveren producten
13.1 Bouwbedrijf Rijnbeek garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
13.2 Op de door Bouwbedrijf Rijnbeek geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Opdrachtgever vrijwaart Bouwbedrijf Rijnbeek voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
14.2 Bouwbedrijf Rijnbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor materialen welke van de Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.
14.3 Bouwbedrijf Rijnbeek aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde grond of vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de aanneemopdracht wordt uitgevoerd.
14.4 Bouwbedrijf Rijnbeek is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bouwbedrijf Rijnbeek . In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Bouwbedrijf Rijnbeek beperkt tot het bedrag zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.

15 Opschorting en ontbinding
15.1 Bouwbedrijf Rijnbeek is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst Bouwbedrijf Rijnbeek ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
15.2 Voorts is Bouwbedrijf Rijnbeek bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bouwbedrijf Rijnbeek op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

16 Overmacht
16.1 Indien Bouwbedrijf Rijnbeek door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
16.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
16.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bouwbedrijf Rijnbeek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bouwbedrijf Rijnbeek kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, weersinvloeden,stagnatie of andere problemen bij de productie door Bouwbedrijf Rijnbeek of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie,verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

17 Geschillen
17.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18 Toepasselijk recht
18.1 Op elke overeenkomst tussen Bouwbedrijf Rijnbeek en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Contact